các nhà cái uy tín 365 - App game đổi thưởng uy tín

Kế hoạch Chiến lược phát triển các nhà cái uy tín 365 Giai đoạn 2019- 2023 và tầm nhìn đến năm 2030

DLA

1. Tôn chỉ. “Tri- hành- đạt nhân”

2. Sứ mạng. Là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực có sứ mạng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng; bồi dưỡng nhân tài; truyền bá tri thức, nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao các sản phẩm khoa học- công nghệ, góp phần phục vụ tốt sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa của tỉnh Long An và các tỉnh/thành trong khu vực Miền Nam. Phát triển theo định hướng ứng dụng, trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực có uy tín trong nước và khu vực.

3. Tầm nhìn. Đào tạo và hợp tác đào tạo đại học, sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) theo hướng ứng dụng có uy tín, đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước và khu vực; tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, học thuật và giao lưu văn hóa với các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước
Đến năm 2023 các nhà cái uy tín 365 phấn đấu đứng vào top 100 các trường đại học trong nước; đến năm 2030 đứng vào tóp 300 các trường đại học tốt nhất khu vực, người học có năng lự làm việc ở trong và ngoài nước

4. Giá trị văn hóa cốt lõi

Đổi mới và Sáng tạo;

Trung thực và trách nhiệm;

Nhiệt huyết và năng động;

Tư duy độc lập và phản biện;

Thích ứng môi trường làm việc quốc tế;

Ước mơ, khát vọng vươn tới đỉnh cao trí thức.

1. Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2019 - 2023

 

“Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Long An và các tỉnh/thành trong cả nước, phấn đấu từng bước đến năm 2023 xây dựng và quản trị thương hiệu các nhà cái uy tín 365 đứng vào top 100 các Trường Đại học trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, gắn phát triển nguồn nhân lực với phát triển ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về “phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước”.

 

2. Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2023 - 2030

- Đến năm 2030 phấn đấu đứng vào tóp 300 các trường đại học tốt nhất khu vực, người học có năng lực làm việc ở trong nước và nước ngoài

- Quan tâm hàng đầu về chất lượng giảng viên để đào tạo được những thế hệ giỏi, nghiên cứu đẩy mạnh xúc tiến các chính sách đãi ngộ như tăng lương, tăng phụ cấp, tăng phúc lợi v.v... để thu hút được người tài vào làm việc

- Rút ngắn thời gian đào tạo trình độ đại học xuống còn 3 năm 6 tháng để tạo cơ hội tìm việc làm cho sinh viên

- Quản lý, thay đổi nội dung bảo đảm chất lượng đào tạo sinh viên khi tốt nghiệp ra trường ngoài việc giỏi chuyên môn, sinh viên còn giỏi Tiếng Anh, Tin học, Kỹ năng mềm

1. Mục tiêu

 Nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng quy mô đào tạo phù hợp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong nước và khu vực và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

2. Chỉ tiêu

- 100% chương trình đào tạo được thiết kế theo CDIO, trong đó 75% chương trình đạt chuẩn quốc gia, 25% chương trình chất lượng cao và đạt chuẩn AUN-QA

- Nội dung, chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến của các trường đại học trong nước và nước ngoài đã được kiểm định chất lượng

3. Quy mô

Chương trình đào tạo: đại học, sau đại học (chủ yếu đào tạo trình độ thạc sĩ, nếu được phép của Bộ GDĐT sẽ đào tạo hoặc liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ)
Sinh viên: 3.500- 4.000 chính quy, 1.500- 2.000 thường xuyên; 1.000- 1.500 học viên cao học; 100- 500 nghiên cứu sinh

1. Mục tiêu

 Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hoặc ứng dụng thành tựu NCKH cho các địa phương trong tỉnh (13 huyện, TP. Tân An và Thị xã Kiến Tường)

Nâng cao chất lượng hoạt động KHCN phù hợp với sứ mạng của trường đại học định hướng ứng dụng; có nguồn thu từ hoạt động chuyển giao công nghệ

Tiếp tục nghiên cứu về vùng kinh tế trọng điểm: trồng lúa, chăn nuôi cá Đồng tháp mười (ĐTM); vùng trồng cây Thanh Long Châu Thành, vùng nuôi tôm Cần Đước của tỉnh
Tập trung các chủ đề nghiên cứu: Công nghệ sinh học, nông nghiệp (sổ tay ghi chépVietGap, chất lượng giáo dục đại học, giao thông thông minh, mạng tưới tiêu thông minh, thành phố thông minh, đại học thông minh, công nghiệp 4.0

2. Chỉ tiêu

- Có 80% GV cơ hữu, 20% GV thỉnh giảng đảm bảo đạt chuẩn và trên chuẩn

- Mỗi Chương trình đào tạo có từ 1- 3 nhóm nghiên cứu

- Dành 5% học phí để hỗ trợ các hoạt động NCKH của SVHV (ĐH, SĐH)

- Có 50 công trình NCKH được công bố trên các Tạp chí trong nước; 200 báo cáo khoa học tại các hội thảo trong nước hoặc bài báo khoa học đăng Tạp chí nước ngoài

1. Mục tiêu

 Xây dựng đội ngũ CB- GV- NV trường có đủ phẩm chất, năng lực, số lượng, cơ cấu đảm bảo theo yêu cầu phát triển của trường; đảm bảo sự chuyển tiếp bề vững, liên tục giữa các thế hệ CBQL và GV

Xây dựng tổ chức bộ máy quản lý hợp lý, tinh gọn, đủ năng lực quản trị mọi hoạt động của trường

2. Chỉ tiêu

- Tăng cường đội ngũ CB- GV trẻ, phấn đấu đế năm 2023 có trên 80% GV đảm bảo đủ các tiêu chuẩn quy định và đáp ứng các yêu cầu xây dựng và phát triển trường đa ngành, đa lĩnh vực

- Có 80% GV cơ hữu, 20% GV thỉnh giảng đảm bảo đạt chuẩn và trên chuẩn

- 90% CBQL được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý và quản trị đại học

1. Mục tiêu

 Nâng cao vị thế và khẳng định uy tín của trường trong hệ thống trường đại học khu vực và quốc tế. Tiếp nhận những thành tựu của các trường đại học tiên tiến trên thế giới để nâng cao chất lượng của trường

2. Chỉ tiêu

- Thiết lập quan hệ hợp tác với 30 trường đại học và cơ sở NCKH nước ngoài

- Có 5 chương trình hợp tác đào tạo, NCKH với trường đại học của các nước phát triển; 5 chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài

- Có 5% chương trình liên kết đào tạo đồng cấp bằng tốt nghiệp

- Hàng năm trao đổi, tiếp nhận từ 2-4 giảng viên, tình nguyện viên của các trường đại học nước ngoài đến giảng dạy, nghiên cứu

1. Mục tiêu

 Xây dựng cho sinh viên, học viên (SVHV) có ước mơ, khát vọng vươn tới đỉnh cao trí thức và hình thành nếp sống vệ sinh- văn minh, văn hóa học đường, văn hóa giao tiếp, văn hóa giao thông

Xây dựng đặc thù về chăm sóc sinh viên, với phương châm “Thân thiện, Chu đáo, Hỗ trợ sinh viên, Vui vẻ, Cam kết”, với “Kỹ cương- Tình thương- Trách nhiệm"

2. Chỉ tiêu

- 100% SVHV và CB- GV- NV được quán triệt học tập và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đồng thuận và tâm huyết tham gia thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển trường

- 100% SVHV được trang bị kiến thức chuyên ngành đặc thù, Tiếng Anh, Tin học và Kỹ năng mềm, đảm bảo chuẩn đầu ra và đáp ứng theo yêu cầu của thị trường lao động trong nước và khả năng làm việc ở nước ngoài

- SVHV tốt nghiệp đạt loại giỏi 25%, khá 60%, trung bình 15%

- Kết nạp Đoàn viên 80%; Đảng viên 10%

1. Mục tiêu

 Xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển trường và mội trường đại học thân thiện thu hút người học

2. Chỉ tiêu

Đạt các chỉ tiêu về xây dựng cơ sở vật chất theo quy định của Bộ GDĐT

1. Mục tiêu

 Tự chủ cân đối thu- chi tài chính của trường theo kế hoạch tài chính hàng năm và có tích lũy để đầu tư phát triển và nâng cao thu nhập cho CB- GV- NV

2. Chỉ tiêu

- Tăng quy mô đào tạo, đa dạng hóa hình thức đào tạo; quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các nguồn lực tài chính

- Tổng nguồn thu giai đoạn 2019- 2023 đạt 250 tỷ VNĐ (50 tỷ/năm); giai đoạn tiếp theo (2024-2030) đạt 350 tỷ VNĐ (60 tỷ/năm)

- Cơ cấu chi: thường xuyên 50%, đầu tư 30%, quỹ dự phòng 20%