các nhà cái uy tín 365 - App game đổi thưởng uy tín

Phòng Thanh tra - Pháp chế

DLA

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện quyền thanh tra nhà nước về giáo dục và đào tạo trong phạm vi Nhà trường nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường. Tổ chức việc tự kiểm tra, thanh tra thuộc phạm vi quản lý của các nhà cái uy tín 365 theo qui định của pháp luật về thanh tra. Bảo đảm cho Nhà trường hoạt động theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.

Phòng Thanh tra pháp chế

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Điện Thoại: 02723.512826

Website: www.uscgym.com