các nhà cái uy tín 365 - App game đổi thưởng uy tín

Phòng Tổ chức - Hành chính và Tổng hợp

DLA

Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng, phát triển và điều chỉnh tổ chức bộ máy hoạt động trong trường; Quản lý công tác tổ chức nhân sự, hoạch định cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị; Lập kế hoạch nguồn nhân lực; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng CB-GV-NV trong toàn trường.

Là đầu mối phối hợp với các đơn vị trong toàn trường tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch công tác, chiến lược dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của trường; Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc theo dõi, giám sát và đánh giá việc triển khai kế hoạch hoạt động của toàn trường và các đơn vị; Phối hợp các đơn vị thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Phòng Tổ chức – Hành chính và Tổng hợp

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Điện Thoại: 02723.512826 (108)

Website: www.uscgym.com

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.